Turystyka rowerowa, to trend, który już od lat ma wyraźną tendencję wzrostową na świecie.

W Niemczech jest rozwijana od wielu lat i skutkuje to rozbudowaną infrastrukturą rowerową, dostępnością informacji oraz organizacją ruchu uwzględniającą potrzeby turystyki rowerowej. Nic dziwnego, że jej popularyzacja ma miejsce także w Polsce. Na coraz większą popularność rowerów ma wpływ ekologia, moda, ekonomia, tłok na drogach, jak i rosnąca świadomość ekologiczna globalnych problemów jak i uzależnienie od ropy naftowej, zmiany klimatyczne, czy zanieczyszczenie powietrza. Transport samochodowy jest odpowiedzialny za 25% globalnej emisji głównego gazu cieplarnianego CO2. Dlatego tak ważne jest tworzenie alternatywy dla komunikacji samochodowej.

Aby móc zrealizować założone cele, konieczne jest zdiagnozowanie infrastruktury turystycznej pod kątem międzynarodowego ruchu rowerowego.

Poprzez inwentaryzację stanu zastanego i planowanego, stworzenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych po stronie polskiej z obligatoryjnym włączeniem jej w istniejącą sieć szlaków po stronie niemieckiej oraz wykorzystaniem rezultatów wdrażania projektu własnego Związku Turystycznego (celu projektu własnego: promocja turystyki) zaplanowano stworzenie, a następnie wdrożonenie modelu oferty turystycznej naszego regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dzięki powstaniu rozpoznawalnej marki turystycznej na obszarze wsparcia osiągniętej poprzez budowę systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim oraz wyznaczenie sieci szlaków turystyki rowerowej, bazowanej na istniejącej infrastrukturze będącej w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo, landu), Skarbu Państwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Związku Turystycznego Seen-land Oder-Spree e. V. z Bad Saarow.

Stąd zasadne jest podjęcie działań mających na celu wzrost atrakcyjności transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez:

  • rozwój i zachowanie dziedzictwa turystycznego, naturalnego i kulturowego na obszarze wsparcia
  •  wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza
  •  rozwój współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi społecznościami i instytucjami.

Aby to osiągnąć potrzebne jest podjęcie działań właściwych dla miejsca, w jakim znajduje się turystyka rowerowa w poszczególnych krajach. Po stronie polskiej niezbędna jest koordynacja i intensyfikacji działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Po stronie niemieckiej na pierwszy plan wysuwa się przygotowanie kompleksowej oferty wspierającej komunikację rowerową poprzez wspólną promocję tej formy turystyki.

O ile turystyka i rekreacja rowerowa na pograniczu polsko-niemieckim rozwija się od lat bardzo dynamicznie, o tyle rozwój systemu komunikacji rowerowej, jak dotąd następuje w ograniczonym zakresie. Istotną barierą rozwoju systemu sieci tras rowerowych, a co za tym idzie dostępu do bardzo dużej ilości ofert turystycznych, jest brak dedykowanego im systemu planowania, a także rozwiązań proceduralnych i administracyjnych zabezpieczających odpowiednie praktyki projektowania i współpracę partnerów realizujących inwestycje. Rozwojowi temu sprzyjać będzie przygotowanie wspólnej oferty turystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (multimedialne urządzenia i aplikacje).

Na obszarze województwa lubuskiego infrastruktura rowerowa o charakterze komunikacyjnym (trasy i węzły rowerowe) powstaje fragmentarycznie, zazwyczaj w miastach. Nie ma szlaków i tras rowerowych łączących obszar wsparcia, co przyczynia się do licznych wypadków z udziałem rowerzystów. Natomiast brak spójnej informacji i oferty turystycznej pogranicza ogranicza zrównoważony rozwój i napływ turystów.

Pojezierze Oder-Spree jest jednym z pięciu certyfikowanych regionów turystyki rowerowej (RadReiseRegionen) w Niemczech. Dzięki powstaniu szlaków rowerowych chronimy środowisko naturalne, jeżdżąc rowerem nie zużywamy paliw kopalnych, nie zatruwamy powietrza, nie zużywamy istniejącej infrastruktury drogowej.